Regulamin konkursów organizowanych przez portal Gildia.pl

Autor: Maria Jędrzejczak
17 maja 2017

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ PORTAL GILDIA.PL

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin wprowadza zasady ogólne dla wszystkich konkursów organizowanych przez portal Gildia.pl.
 2. Poszczególne konkursy organizowane przez portal Gildia.pl mają odrębne regulaminy, które są publikowane wraz z ogłoszeniem konkursowym.
 3. Konkursy organizowane przez portal Gildia.pl nie są grami losowymi w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych.

 

§ 2. Organizator konkursów

 1. Organizatorem konkursów jest portal Gildia.pl (portal.gildia.pl), którego wydawcą jest Gildia Internet Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Grottgera 9a/7, 00-785 Warszawa.
 2. Konkursy mogą być organizowane we współpracy z innymi podmiotami. Współorganizatorzy są wymieniani w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych.

 

§ 3. Zasady uczestnictwa

 1. Udział w konkursach organizowanych przez portal Gildia.pl jest bezpłatny.
 2. Uczestnikiem konkursów może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 3. Uczestnik oświadcza, że:
 • jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do danego konkursu
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w danym konkursie.
4. W konkursach nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z tworzeniem portalu Gildia.pl
5. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź na zadanie konkursowe
6. Wiadomość z rozwiązaniem zadania konkursowego musi zawierać wszystkie wymagane przez Organizatora dane. Ich całkowity albo częściowy brak uniemożliwia udział w danym konkursie.

 

§ 4. Zadania konkursowe

 1. Warunkiem uczestnictwa w danym konkursie jest wykonanie zadania konkursowego wskazanego w ogłoszeniu konkursowym. Zadania polegają na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie (konkursy oparte na wiedzy) albo na przesłaniu najlepszej pracy (konkursy kreatywne).
 2. Wszystkie nadesłane odpowiedzi i prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora spośród redaktorów portalu Gildia.pl.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

§ 5. Nagrody dla Uczestników

 1. Zasady przyznawania nagród są określone w regulaminach poszczególnych konkursów.
 2. Każdy zwycięzca konkursu zostaje poinformowany o wygranej drogą elektroniczną w ciągu 1 (słownie: jednego) tygodnia od dnia zakończenia danego konkursu.
 3. Dla każdego konkursu jest określona nagroda i nie istnieje możliwość zamiany jej przedmiotu. Jeśli nagroda wiązała się z wzięciem udziału w imprezie, której termin był wyraźnie oznaczony, niepojawienie się na danej imprezie w oznaczonym terminie jest równoznaczne z przepadkiem nagrody.
 4. Nagrody rzeczowe są wysyłane w ciągu 3 (słownie: trzech) tygodni od czasu wyłonienia zwycięzców. W przypadku opóźnień niezależnych od portalu Gildia.pl Organizator w miarę możliwości informuje zwycięzcę o zmianie terminu dostarczenia nagrody.
 5. Organizator nie wysyła nagród poza terytorium Polski.

 

§ 6.Postępowanie reklamacyjne

 1. Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu danego konkursu z uwagi na jego niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru na adres osoby odpowiedzialnej za dany konkurs podany na stronie zawierającej ogłoszenie konkursowe) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty uzyskania informacji o wynikach danego konkursu.
 2. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony e-mailem zwrotnym wysłanym na adres, z którego nadeszło zgłoszenie reklamacji.

 

§ 7.Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia danego konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
 3. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w danym konkursie.

 

§ 8. Prawa autorskie

 1. Prace przesłane w ramach konkursów kreatywnych, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich oraz praw pokrewnych osób trzecich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszeń Organizator podejmie stosowne działania prawne.
 3. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, w szczególności praw autorskich Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczenia z tego tytułu.
 4. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej rozpowszechnienie poprzez publikację w ramach portalu Gildia.pl.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechne przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2017 roku.


blog comments powered by Disqus