Współpraca

Autor: Redakcja

Regulamin redakcji portalu Gildia.pl

§ 1 [Postanowienia ogólne]

 1. Właścicielem portalu Gildia.pl (dalej Portal) jest spółka Gildia Internet Services, ul. Grottgera 9a/7, 00-785 Warszawa.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich Redaktorów współpracujących z Portalem.

§ 2 [Zasady współpracy]

 1. Portal Gildia.pl jest portalem społecznościowym o tematyce kulturalnej. Każdy, kto chce publikować artykuły, informacje, relacje, zdjęcia, etc. (dalej Materiały), które będą zamieszczane na Portalu musi mieć ukończone 16 lat oraz wysłać maila na adres: wojtekzk@gildia.pl w treści wpisując następujące informacje:
        - Imię i Nazwisko,
        - Miejscowość,
        - Rok urodzenia,
        - nr tel. kontaktowego,
        - dziedzina/y, którą się interesuje,
        - oraz informacje co do zainteresowań fantastycznych oraz linki do własnych tekstów bądź zdjęć.
        - W ww. zgłoszeniu należy koniecznie zamieścić klauzulę:
        "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych). Akceptuję regulamin Portalu i regulamin redakcji Gildia.pl."
 2. W przypadku gdy Redaktor otrzyma od Gildia.pl legitymację służbową, zobowiązany jest do jej zwrotu w ciągu 7 dni od zakończenia współpracy z Portalem.

§ 3 [Prawa autorskie]

 1. Każdy Redaktor, który rozpocznie współpracę z Portalem, z chwilą przesłania Materiałów do zamieszczenia na Portalu niniejszym udziela firmie Gildia.pl nieodpłatnej licencji niewyłącznej uprawniającej do rozpowszechniania Materiałów, bądź ich części w Internecie (w szczególności na swoich stronach internetowych w domenie gildia.pl), książkach, opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, adaptacjach, scenariuszach, audycjach radiowych i telewizyjnych, filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologii mobilnej.
 2. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 i 2 następuje z chwilą przesłania Materiałów do redakcji drogą mailową, bądź poprzez dodanie ich bezpośrednio przez Redaktora na stronę lub przekazania Materiałów w inny sposób.
 3. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony.
 4. Redakcja Gildia.pl nie jest zobowiązana do rozpowszechniania przekazanego Materiału. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Portal może także usunąć Materiał, do którego rozpowszechniania wcześniej przystąpił. Portal ma prawo dokonywania bez zgody Użytkownika w przekazanych Materiałach zmian, poprawek, a także dokonywania w nich skrótów.
 5. Wycofanie tekstu lub tekstów z Gildia.pl na żądanie autora możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, z ważnych przyczyn oraz po pokryciu kosztów pracy redaktorskiej związanej z korektą i przygotowaniem tekstu do internetowej publikacji.

§ 4 [Pozostałe warunki Portalu]

 1. Warunkiem możliwości pisania do Portalu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Wyłączną odpowiedzialność za treść i pochodzenie przesłanych Materiałów ponoszą osoby, które je przesłały. W szczególności poprzez dodawanie Materiałów do Portalu Redaktor oświadcza, iż:
  • a. przesłany Materiał tekstowy/ graficzny nie narusza obowiązującego prawa, w szczególności, ale nie wyłącznie kogokolwiek autorskich praw majątkowych, przez co należy rozumieć także elementy wchodzące w skład materiału,
  • b. jest autorem przesłanego Materiału,
  • c. przesłany Materiał nie powstał w wyniku przestępstwa, bądź innego naruszenia prawa,
  • d. w przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczeń ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuje się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty. Ponadto w przypadku skierowania roszczeń przeciwko firmie Gildia.pl przejmie od niej odpowiedzialność za te roszczenia oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich udokumentowanych szkód i pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez firmę Gildia.pl w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń.

§ 5 [Dane osobowe]

 1. Redaktor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Portalu oraz w celach marketingowych i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami).
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Nowa Gildia z siedzibą w Słupsku.
 3. Redaktor ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres Gildia,.pl ul. Grodzka 1a/29, 76-200 Słupsk.

§6 [Postanowienia końcowe]

 1. Wyłączną podstawę regulującą działalność Redakcji stanowi niniejszy Regulamin.
 2. Wykładnia Regulaminu należy wyłącznie do firmy Gildia.pl.
 3. Gildia.pl nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.


blog comments powered by Disqus